ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਗੂ ਕਰੋ

UMSA Admission Center

ਈਮੇਲ: umsa@admission.center

ਫੋਨ: +38(063)654-09-52

ਪਤਾ: ਯੂਕਰੇਨ, ਪੋਲ੍ਟਾਵਾ, Shevchenko ਗਲੀ,23

ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਗੂ ਕਰੋ