អំពីអ៊ុយក្រែន

មជ្ឈមណ្ឌលចូលទស្សនាព្រះបុត្រា

អ៊ីម៉ែល: umsa@admission.center

ទូរស័ព្ទ: +38(063)654-09-52

អាសយដ្ឋាន: អ៊ុយក្រែន, ការ Poltava, នៅតាមផ្លូវរបស់ Shevchenko,23

អនុវត្តលើបណ្តាញ